O NÁS

Spoločnosť 2BS Finance, s.r.o. vznikla v roku 2012 a od toho času prešla mnohými zmenami ako v oblasti nosných predmetov činnosti, tak aj v rámci majiteľov obchodných podielov. V roku 2015 sa zastabilizovala majetková štruktúra a spoločnosť začala aktívne pôsobiť v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Pôvodne bol nosným predmetom činnosti poločnosti 2BS Finance, s.r.o. výkon služieb súvisiacich činnosťou podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, resp. poradenskej činnosti v oblasti obchodu.

Neskôr sa spoločnosť začala orientovať na výkon finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, konkrétne na výkon činností spojených so sprostredkovaním hypotekárnych úverov a spotrebiteľských úverov na bývanie, ktorý realizuje ako podriadený finančný agent renomovanej spoločnosti GEPARD FINANCE, s.r.o.

Spoločnosť 2BS Finance, s.r.o. je riadne zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29726/T a je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, pričom je riadne registrovaná ako platiteľ dane pod číslom DIČ: 2023548054 a rovnako ako platca DPH pod registračným číslom IČ DPH: SK2023548054.

Štatutárnym zástupcom – Konateľom a tiež parciálnym vlastníkom spoločnosti je JUDr. Ing. Norbert ADAM, ktorý je zároveň zodpovedným garantom výkonu odborných činností realizovaných v rámci dohľadu Národnej banky Slovenska.

Jeho dlhoročné odborné skúsenosti a výborné profesijné kontakty mu dovolili vytvoriť sieť spolupracovníkov a poradcov, ktorí v prípade nevyhnutnosti dokážu pružne a disponovane reagovať na požiadavky klientov a pripraviť optimálne riešenia.

Aplikácia predmetného systému riešenia tak eliminuje tlak na vytvorenie stabilného interného personálneho zázemia bez nutnosti obmedziť či optimalizovať akcieschopnosť, kvalitu a flexibilnosť ponúkaných služieb. Využívanie siete externých spolupracovníkov nesie so sebou aj výhodu okamžitej zastupiteľnosti a možnosti vybrať si pre riešenie konkrétneho prípadu ten subjekt, ktorý je z pohľadu profesnej spôsobilosti optimálny.

Efektívnosť

Efektívne riešenia sú základom našich služieb. Efektivitu chápeme ako pragmatické riešenia ústretové voči potrebám užívateľa a ušité na jeho konkrétnu mieru.

Profesionalita

Profesionalita z nášho pohľadu znamená najmä odborné zázemie so širokými skúsenosťami a nepochybne aj zodpovednosť za naše záväzky a prezentované prísľuby.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je pre nás mimoriadne dôležitá. Pri výkone našich služieb ide predovšetkým o kvalitu a precíznosť, resp. o férový prístup a otvorenosť v každom ohľade.

Kooperácia

Spoluprácu chápeme ako priamu komunikáciu a ochotné načúvanie, ktoré sa následne snažíme pretaviť do dôsledného naplnenia klientových požiadaviek.